Yukarı
  • Dollar d8797bc80763a6ccec78dddd4bc4d62f1e9180a5f577e4fe50a07f9c32223796 DOLAR 3.505
  • Euro 88846c0ec7b5e4a29938893f6edbf2ef35fe6fd75e19ea7b4783c7102aa482c5 EURO 3.945
  • Coins 45be724445466553ce04230f4f956955311fa265af9fa5cd06677c6f53df1b65 ALTIN 466.494
  •  28 İzmir (14 ℃) 4 ℃
  •  25 İstanbul (12 ℃) 2 ℃
  • 45 Ankara (6 ℃) -7 ℃
5

Hasan Güneş

 

Bilinç gelişimi

   Bilinç, insanın çalışma süreci içinde, eş deyişle toplumsal ilişkiler süreci içinde nesnel çevresini ve kişisel var oluşunu anlamasını sağlayan düşünsel süreçlerinin toplamı anlamına gelmektedir... Devamı

Eğitimde dayanışmanın önemi

Okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci arasında görülen dayanışma eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir. Okul müdürü-öğretmen arasında görülen güven ve işbirliği örgütsel etkililik açısından... Devamı

Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyi

   Öz yeterlik inancı, bireylerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin etkin biçimde kullanabilmeleri için, öncelikle ilgili alanlarda kendi yeterliklerine güven duymaları gerektiğini öne süren sos... Devamı

Üniversitelere örgütsel adalet

  Örgütsel adalet doğruluğun işyerindeki rolü ve haklılığın korunmasında otoritenin işlevi ile ilgili bir kavramı olarak tanımlanabilir. Yani, başka açıdan örgütsel adalet, çalışanların görev dağıl... Devamı

Üniversitelerde örgütsel adalet

   Örgütsel adalet doğruluğun işyerindeki rolü ve haklılığın korunmasında otoritenin işlevi ile ilgili bir kavramı olarak tanımlanabilir. Yani, başka açıdan örgütsel adalet, çalışanların görev dağı... Devamı

Görsel Sanatların Önemi

    Görsel sanatlarla ilgili derslerin öğrenci açısından önemi tartışılamaz. Özellikle, görsel sanatların öğrencinin yaşama sevincini arttırdığı göz önünde bulundurulursa görsel sanatların önemi da... Devamı

Eğitimde açıklık ilkesi

     Bilginin bireyler arasında veya sistem içerisinde akışının kolay olması anlamındaki açıklık ilkesi eğitim açısından birtakım sonuçları bulunuyor. Bu sonuçlar, okul müdürü- üst statüler; okul m... Devamı

İnsan Hakları Eğitimi

   Okul ve sınıf iklimi, kişiler ve grupların ilişkileri sonucu oluşan durumdur. Okul ve sınıf ikliminde en önemli rolü okul yöneticileri ve öğretmenler oynuyor.     Örgütün tüm öğeleri arasında... Devamı

Eğitim ve özgürlük

   İnsanın insana özgü güçleri, akıl ve sevgidir. İnsan bu güçlerini geliştirip, optimum bir özgürlüğe ve içsel bağımsızlığa kavuşur.      Konuyu detaylandırmadan önce; özgürlüğünü ve bağımsızlı... Devamı

Okullarda Örgütsel Çatışma

   Empati (eşduyum) bir başkasının içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir.    Örgütsel anlamda çatışma bireyler ve grupların birlikte çalışma... Devamı

Düşünme ve öğrenme

   Düşünme “karşılaştırmalar yapma, araştırma, birleştirme, bağlantılar kurma yetisi” ne verilen isimdir.    Elbette, düşünen bireylere gereksinmemiz var. Ancak,  bu alanda oldukça olumsuzluklar... Devamı

Öğrencilerin Stres Kaynakları

    Kişinin kendisini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür. Öğrencilerin stres kaynaklarını üç boyutuyla düşünmek gerekmektedir. Biri... Devamı

Hümanizm Ve Eğitim İşgörenleri

   Hümanizm, insan sevgisi, dil, sosyal statü gibi alanlara bakılmaksızın sırf insan olduğu için sevme ve herkese eşit değer verme felsefesidir.     Hümanizm eğitim örgütleri için neden önemlidi... Devamı

Toplumsal Uzlaşma Ve Eğitim

   Toplumsal uzlaşma bir kişinin veya grubun toplumun diğer kesimlerinin haklarını yok saymamayı, ortadan kaldırmaya kalkmamasıdır. Herkesin birbirinin yaşam biçimine tahammül etmesidir.      To... Devamı

Hegomanya ve eğitim

   AKP iktidarı görüş ve düşüncelerini kitlelere değişik yöntemlerle kabul ettirmeye çalışmaktadır. Ancak, eğitim sistemimizdeki düzenlemeler başlı başına önem arz etmektedir.    Formal  eğitimi... Devamı

Gençlik Kültürü Ve Başarısızlık

    Gençlik kültürünü belirlerken bir ölçüde arkadaşlarıyla ilişkileri, medyayla ilişkileri ve boş zamanı nasıl değerlendirdiği, bize bir ipucu verebilir.     Gençlik, özellikle ergenlik dönemin... Devamı

Aile ve çocuk

   Aile, çocuğun ilk sosyalleştiği kurumlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, bu konunun başlı başına ele alınması gerekmektedir.    Bu nedenle, ailenin eğitim açısından önemi ve mevcut durum... Devamı

Öğretmenin Farkındalığı

   Öğretmenin farkındalığa sahip olması etkili öğrenme-öğretme için önem arz etmektedir. Aslında, öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği bir ölçüde eğitim konusunda öğretmenin farkındalık düzeyine ba... Devamı

Eğitim Sistemimizin Bilimselliği Üzerine

  Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki yasalıkları açıklamaya çalışan, olguları, mantıksal düşünceyi temel alan, tarihsel nitelikte bilgi düzeni olarak adlandırılan bilim, eğitim s... Devamı

Öğretmen Olmak

   Bir öğretmen, ancak kendisini ifade ettiği ve güçlerini kullandığı ölçüde kendisi olacağına inanıyorum. Bu durum da gerçek aktivite ile elde edilir. Başka bir ifadeyle gerçek aktivite öğretmenin... Devamı

Öğretmenin bakış açısı

   Bir bireyin ya da toplumsal grubun, içinde bulunduğu toplumsal gerçekliği algılayışını belirleyen kavramlar bütününe bakış çerçevesi denir.    Kuşkusuz, böyle bir olgunun okullar; ve dolayısı... Devamı

Bağdaştırmacılık Ve Eğitim

   Bağdaştırmacılık, çatışık ya da en azından birbirinden ayrı toplumsal kesimlerin, kültürlerinin vb.  her birinin kimi öğeleri belirgin biçimde varlıklarını sürdürmekle birlikte, tek birim içinde... Devamı

Okulların ve öğrencilerin birlikte gelişmesi

    Okulların ve öğretmenlerin birlikte gelişmesi hem bir zorunluluk hem de bir amaçtır. Ancak, bu makalede öğrencilerin ve okulların birlikte gelişmesi ele alınıyor.     Okulların etkililiği bi... Devamı

Hiyararşi Ve Eğitim Örgütleri

   Yetkenin, en geniş ölçüde en üst aşamalarda olmak üzere, değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal örgütleniş biçimine hiyerarşi denir.    Kuşkusuz; bu konu... Devamı

Türkiye’de Toplumsal Yapı Ve Eğitim

Toplumsal yapı, kültürün, sınıfsal durumun, statü, rol, grup ve kurumlarının birbiriyle kurmuş oldukları ilişkiler sonucu ortaya çıkar. Toplumsal yapı, toplumlarda var olan toplumsal kısımlar ve ku... Devamı

Öğrenci farkındalığı

Öğrenci frkındalığınınarttırılması,mkendisine, öğretme-öğrenme sürecine ve topluma ne gibi katkılar sunuyor. Farkıdalık, öğrencinin gizil güçlerini, yeteneklerini, değerlerini, inançlarını, öncelik... Devamı

Toplumsal sorunlarımız ve duyarlılık

   En başta, ülkemizin sorunlarının çözümünün davranış, tutum ve değerlerimizin değişmesine bağlı olduğunu belirtmeliyim.      Duyarlı, üretken ve dinamik bir toplumda bütün toplumsal sorunlar d... Devamı

Öğretmenlerin gereksinmeleri karşılanıyor mu?

  Bu köşe yazısı eğitimde öğretmen güdülerinin karşılanması ve karşılanmaması ile ilgilidir. Öğretmen güdüsünün karşılanması hem öğretmen açısından hem de okul yönetimi açısından önem taşıyor. Bunl... Devamı

Eğitimde Başarı

   Okullarda başarının arttırılması ilkönce ailenin çocuğa sağlayacağı eğitim ve ortama bağlıdır. Ailenin çocuğa karşı tutumu, okul yaşantısına hazırlar.    Burada çocuğu korumacı veya şımarık d... Devamı

Öğretmenin Kendisi Olması

   Bir öğretmenin insan olarak kendisini ifade ettiği ve içindeki güçleri kullandığı takdirde kendisi olacağına inanıyorum. Öğretmenin gerçek aktivitesini, güçlerini ortaya çıkarması gerekir.   ... Devamı

SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Aşırı zayıflığı dikkat çekti

Güzel oyuncu Bade İşçil'in paylaştığı bir fotoğrafta aşırı zayıflığı hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Kaygılanan takipçileri İşçil'e sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığını sordu.

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

Bayramda sağlığınızdan olmayın

Akraba ve dost ziyaretlerinde ikram edilen bir tek bayram şekerinin 50 kalori, iki dilim baklavanın 500 kalori, şöbiyetin ise 400 kalori olduğunu, 3-4 ev ziyaretinde yediklerinizle aldığınız kaloriyi yakmak için de en az 1,5 saat tempolu yürümeniz gerektiğini biliyor muydunuz?

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR